Patrimonio: poder, fetichismo y polisemia

Patrimonio: poder, fetichismo y polisemia